5C8194C4-238D-4A86-8A12-01871AB4A11B

Výzva na predkladanie ponúk

2.11.2018

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov adresy a kontaktné údaje:
TOP liga, o.z.
Jašíková 24, 821 03 Bratislava
IČO: 30865930

Webové sídlo (internetová adresa): www.topliga.sk

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL): www.topliga.sk v časti dokumenty.

 

Názov predmetu zákazky: Nákup športovej výbavy pre TOP liga, o.z.

 

Hlavný kód CPV: 37400000-2 – Športový tovar a výbava

 

Druh zákazky: Tovar

 

Stručný opis:
Bránky na malý futbal - komplet so sieťami o rozmeroch 3x2m – preferencia montovateľné (rozkladacie) – 4ks
Sada kvalitných dresov komplet aj s potlačou – 2 sady o počte 15ks = spolu 30ks (preferovaná značka NIKE/ADIDAS)
Tréningový set (kraťasy, tričko, ponožky, botasky) = 4ks v kvalite NIKE/ADIDAS

Predpokladaná hodnota zákazky: 3850 €

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- kvalita
- cena

 

Dĺžka trvania zákazky: Jednorázové dodanie

 

Podmienky účasti:
1.)
Predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie

 

Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.-15.11.2018

 

Termín otvárania ponúk: 19.11.2018

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: november 2018